Voorwaarden

1.Deze algemene verkoopsvoorwaarden gelden tussen partijen tenzij er schriftelijk wordt van afgeweken. Elke bestelling houdt deaanneming in van onze voorwaarden door de klant en de ontkenning van zijn eigen aankoop- en verkoopsvoorwaarden.

2.De verkoopsovereenkomst wordt steeds geacht ontstaan te zijn op de maatschappelijke zetel. Bestellingen opgenomen door onzevertegenwoordiger worden slechts definitief door onze schriftelijke bevestiging.

3.De goederen worden steeds geacht verkocht te zijn, afgeleverd en aanvaard in onze magazijnen. Ze reizen diens volgens steedsop kosten en risico van de koper.

4.Leveringsdata worden door ons steeds ter inlichting verstrekt. Geen enkele vertraging kan aanleiding geven tot ontbinding tenonze nadele noch tot schadevergoeding. In geval van overmacht is de verkoper ontlast van zijn verplichting tot leveren.

5.Bestellingen door de klant geplaatst en door ons aanvaard, moeten binnen de overeengekomen termijn worden afgehaald. Bij nietafhaling zijn wij gerechtigd de koop- verkoop geheel of gedeeltelijk van rechtswege en zonder in mora stelling ontbonden teverklaren ten nadele van de koper die in voorkomend geval ten titel van forfaitaire schadevergoeding een bedrag is verschuldigdvan 20% van de kostprijs van de goederen, inclusief B.T.W. of anders de koper tot aanvaarding van de levering te dwingen. Alleklachten omtrent de nonconformiteit van leveringen en facturen, dienen ons te bereiken binnen de acht dagen te rekenen vanaf deleveringsverzending van de factuur. Klachten omtrent hoeveelheden dienen op het ogenblik van de levering-aanvaarding teworden geformuleerd. Elke klacht buiten deze termijn gesteld, is voor ons laattijdig. Gegrond bevonden klachten verplichten ons totvervanging van de niet conforme goederen, zonder dat de klant echter recht heeft op enige schadevergoeding. De verwerking vangoederen impliceert dat hij geacht wordt de goederen te hebben aanvaard.

6.De betaling dient contant in onze magazijnen of bij ontvangst van de factuur te geschieden. Bij gebreke aan contante betaling isvan rechtswege en zonder inmorastelling een moratoire intrest verschuldigd ten belope van 1 % per maand.

7.In geval van wanprestatie van de kant van de koper, andere dan deze hiervoren expliciet opgesomd, inclusief wanbetaling (uiterstedatum van betaling op de vervaldag) is de klant van rechtswege en zonder inmorastelling een forfaitaire schadevergoedingverschuldigd ten belope van 10 % berekend op de hoofdsom, inclusief B.T.W., met een minimum van 100,00 EURO.

8.Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de geleverde goederen onze eigendom blijven tot op het ogenblik van de volledigebetaling. Bij wanbetaling behouden wij ons het recht voor de verkoop op te zeggen en de goederen terug te halen zelf zo deze zichbij derden bevinden, dit alles op kosten van de koper, die bovendien een forfaitaire schadevergoeding van 20% van de prijs zalverschuldigd zijn.

9.Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van S&P WEAR bvba.Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van de overeenkomst tussen S&PWEAR bvba en de koper zal worden beslecht door de bevoegde Rechtbank van Koophandel Gent, Afdeling Oudenaarde dan welde Rechtbank van Eerste Aanleg Oost-Vlaanderen, Afdeling Oudenaarde, of in voorkomend geval, het VredegerechtOUDENAARDE-KRUISHOUTEM, zetel OUDENAARDE.